Cultuurhistorie

Cultuurhistorie is een veelomvattend begrip. Het kan een combinatie zijn van een aantal ruimtelijke wetenschappen - de archeologie, historische geografie, historische bouwkunde en historische ecologie - maar ook van plaatsnaamkunde en soms ook fysische geografie.

Het Zeeuwse landschap en monumentale erfgoed is ongekend mooi. Dan hebben we het niet alleen over de afzonderlijke gebouwen, maar vooral over de weidse cultuurlandschappen met dijkpatronen en streekeigen boerderijen, de historische binnensteden en de vele fraaie dorpen. Het is vormgegeven landschap, met vaak unieke, onderscheidende kwaliteiten.

's-Gravenpolder, Vijfzodendijk

Behoud cultuurhistorisch erfgoed
In Zeeland zijn er een vijftiental organisaties die zich actief inzetten voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van de provincie. Met name de elf heemkundige organisaties houden zich bezig met het bevorderen van de belangstelling en het vergroten van de kennis van het lokale en regionale verleden. Stichting Landschapsbeheer Zeeland richt zich in het bijzonder op de typische 'groene' elementen op en rond de boerenerven.

Belvedere
In de Rijksnota Belvedere staan voor Zeeland zes gebieden en twaalf steden op de Belvederekaart. Het motto van Belvedere is 'behoud door ontwikkeling'. In Zeeland past men het Belverderegedachtegoed meer en meer toe. Het betekent een ontwikkelingsgerichte en duurzame benadering van cultuurhistorie. Het zorgt ervoor dat het cultuurhistorische verleden van Zeeland ook in de toekomst zichtbaar blijft. Het project 'Belvedere N57, de weg op dorpse schaal', is hier een mooi voorbeeld van.

Cultuurhistorische Hoofdstructuur
Een instrument van praktische waarde bij ruimtelijke planvorming is de Cultuurhistorische Hoofdstructuur. Dit is een digitaal informatiesysteem over de nog aanwezige archeologie, historische bouwkunde, beschermde dorps- en stadsgezichten en landschapstypen in Zeeland. De database bevat ook allerlei historische kaarten en luchtfoto's. De SCEZ actualiseert voor de Provincie Zeeland de database met de meest recente gegevens.